• Header

چشم انداز و ماموریت

on .

چشم انداز

موسسه خیریه بهشت امام رضا (ع) قصد دارد با تکیه بر ارزشهای دینی، اخلاقی و با رعایت
اصل کرامت نفس کودکان تحت پوشش به نهادی موثر ، مرجع، فعال ، شناخته شده و مورد اعتماد
و مقبولیت خیرین و مردم کشور و جهان تا سال 1400 تبدیل گردد.
این موسسه قصد دارد تا سال 1400 به یکی از 3 مرکز برتر نگهداری از کودکان بی سرپرست
و معلولین براساس رعایت اصول تربیتی ، اخلاقی و مذهبی در خاور میانه تبدیل گردد.

بیانیه ماموریت

موسسه خیریه امام رضا (ع) سازمانی مردمی ، غیر دولتی، غیر سیاسی و مستقل است که میکوشد
با انگیزه کمک به ایتام و رعایت اصل عزت نفس، زندگی در خور شان و منزلت کودکان فراهم نماید.
این موسسه با تاکید فراوان بر اصول شبه خانواده تلاش مینماید زندگی فرزندان شبیه به محیط منزل و بستر مناسب
جهت جامعه پذیری فرزندان این مرکز مهیا گردد. این موسسه همچنین ساعیست
که با ایجاد شرایط مناسب درصورت امکان، زمینه ی نگهداری از کودکان در خانواده را ایجاد نماید.
حمایت مالی و معنوی در کنار احترام به شخصیت انسانی و حفظ و صیانت از کرامت انسانی فرزندان و مددجویان از یک سو
و عملکرد شفاف و پاسخگویی دقیق به نیکوکاران و خیرین گرامی از سوی دیگر
همواره سرلوحه فعالیت های موسسه خیریه بهشت امام رضا(ع) می باشد.

  • تلفن همراه: 2869095-0912
  • 0919-9001381
  • روابط عمومی: 44360031-021
  • سامانه پیامکی: 10000008
  • اینستاگرام: beheshtemamreza8