نیازمندی ها

on .

مقدار لازم موجـــــــــودی فــــعلی

واحــــــــــــــــــــــــــد

مـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــدار

نــــــــــــــــــــوع جــــــــــــــنس

کیـــــــــــلو

7000

بــــــــــــــــرنــــــــــــــج

1

کیـــــــــــلو

4500

مــــــــــــــــــــــــرغ

2

---------------------

نـــــــــــــا مـــــــــعـــــــــلوم

گــــــــــــــــوشــــــــــــــت

3

عــــــــدد  1 لـــیتـــری

700

روغـــــــــــــــــن   مــــــــــایع

4

عـــدد جامــد 5 کیلویی

200

روغـــــــــــن جـــــــــــــــامد

5

عـــــــــدد 700 گرمی

1500

مــــــاکارونـــــــــــی

6

عـــــــــــــــــدد

1560

تـــــــــــــــن مــــــــــاهی

7

شــــــــــانــــــــــه

480

تــــــــــخـــــــم مـــــــــــــرغ

8

کیـــــــــــــلــــــو

1072

پــــــــــــنــــــــــیــــــــر

9

کیــــــــلــــــــــو

400

مـــــــــــــــــــربــــــــــــــــا

10

کـــیــــــــــلــــــو

3300

کــــــــــــــــــــره

11

عــــــــــــــــــــدد

1600

خـــــــــــــــــــــامـــــــــه

12

عــــــــــــــــــــدد

1600

حــــلــــــــــوا شــــــــــکــــری

13

کـــــــــیــــــــــلو

50

لــیــمـــو امـــــــــانـــــی

14

کـــــــیــــــــــلو

240

چـــــــــــــــــــای

15

کـــــــیــــــــــلو

1825

شــــــــــــــــکـــــــــر

16

کـــــــیــــــــــلو

1000

قـــــــــــنــــــــــد

17

کـــــــیــــــــــلو

1000

رب

18

کـــــــیــــــــــلو

400

ســـــــس ســـــــفــیــــد

19

کـــــــیــــــــــلو

400

ســــــــــس قــــــرمــــز

20

کـــــــیــــــــــلو

50

کشــــــــــمــــــــــش

21

کـــــــیــــــــــلو

200

گــــــــــــــــردو

22

کـــــــیــــــــــلو

100

زرشـــــــــــــک

23

کـــــــیــــــــــلو

100

نـــــــــــخــــــــــود

24

کـــــــیــــــــــلو

200

لـــــــــوبـــــیــــا

25

کـــــــیــــــــــلو

300

عــــــــــدس

26

کـــــــیــــــــــلو

500

لـــــــــــــــپــــه

27

عــــــــــــــــــــدد

5100

دوغ  خــــــانواده

28

عــــــــــــــــــــدد

84000

دسر مدرسه (کیک و کلوچه)

29

عــــــــــــــــــــدد

54750

شــــــــــیــر

30

عــــــــــــــــــــدد

54750

ابـــــــــمیو

31

مـــــقـــــــدار لازم

مقدار لازم

زعـــــــفــــــران

32

مــــــــقــدار لازم

مقدار لازم

انـــــواع ادویــــــه

33

مـــــقـــــدار لازم

مقدار لازم

ســـبــزیـــــجــات

34

 

 

  • تلفن همراه: 2869095-0912
  • 0919-9001381
  • روابط عمومی: 44360031-021
  • سامانه پیامکی: 10000008
  • اینستاگرام: beheshtemamreza8