بازدید مدیر عامل بانک ملت

on .

صبح روز یکشنبه سیزدهم بهمن ماه جناب آقای بیگدلی مدیر عامل بانک ملت صبح زود از مجموعه بهشت امام رضا و روند کاری و مجموعه تفریحی،ورزشی و درمانی بهشت امام رضا بازدید نمودند و در جریان و روند کاری موسسه قرار گرفتند. این بازدید صرفا جهت اشنایی با موسسه و پیوند با مجموعه تفریحی ورزشی و درمانی بهشت بود
  • تلفن همراه: 2869095-0912
  • 0919-9001381
  • روابط عمومی: 44360031-021
  • سامانه پیامکی: 10000008
  • اینستاگرام: beheshtemamreza8