کمک های نقدی

کمک نقدی به موسسه خیریه بهشت امام رضا (ع)
پرداخت کمک های نقدی به بهشت امام رضا (ع) از طریق نرم افزار آپ
پرداخت کمک های نقدی به بهشت امام رضا (ع) از طریق 780

شماره شبای حساب آینده بهشت امام رضا (ع) : IR03_0620_0000_0010_0324_2760_07

شماره حساب ۳۰۱۰۱۱۰۴۴۳۶۶۰۷ بنام موسسه بهشت امام رضا (ع)

شماره شبای ۴۷۰۵۴۰۱۰۵۶۳۰۱۰۱۱۰۴۴۳۶۶۰۷ وشماره کارت ۶۲۲۱۰۶۱۲۳۴۳۱۷۷۷۶ بانک پارسیان