مرکز توانبخشی موسسه خیریه بهشت امام رضا (ع) با تیمی متشکل از …. و امکانات زیر ساختی شامل … در خدمت شما خانواده های محترم می باشد.

اخبار مشاوره

با توجه به اهمیت موضوع توانبخشی و نگاه موسسه خیریه بهشت امام رضا(ع)، تجهیزات جدید در این مرکز مستقر شد.

واحد توانبشخی موسسه خیریه امام رضا(ع) از بخش های مختلفی مانند: مشاوره، گفتار درمانی، آب درمانی ، دندانپزشکی و… تشکیل شده است.

انتخاب و انجام حرکات ورزشی متانسب با سن بیماران، از اصول برنامه ریزی شده واحد توانبخشی موسسه خیریه بهشت امام رضا(ع) می باشد.

انجام تست ورزش و تشخیص نوع بیماری و انتخاب حرکات مناسب برای هر فرد بیمار توسط واحد توانبخشی در موسسه خیریه امام رضا(ع) راه اندازی شد.

اخبار گفتاردرمانی

با توجه به اهمیت موضوع توانبخشی و نگاه موسسه خیریه بهشت امام رضا(ع)، تجهیزات جدید در این مرکز مستقر شد.

واحد توانبشخی موسسه خیریه امام رضا(ع) از بخش های مختلفی مانند: مشاوره، گفتار درمانی، آب درمانی ، دندانپزشکی و… تشکیل شده است.

انتخاب و انجام حرکات ورزشی متانسب با سن بیماران، از اصول برنامه ریزی شده واحد توانبخشی موسسه خیریه بهشت امام رضا(ع) می باشد.

انجام تست ورزش و تشخیص نوع بیماری و انتخاب حرکات مناسب برای هر فرد بیمار توسط واحد توانبخشی در موسسه خیریه امام رضا(ع) راه اندازی شد.

اخبار آب درمانی

با توجه به اهمیت موضوع توانبخشی و نگاه موسسه خیریه بهشت امام رضا(ع)، تجهیزات جدید در این مرکز مستقر شد.

واحد توانبشخی موسسه خیریه امام رضا(ع) از بخش های مختلفی مانند: مشاوره، گفتار درمانی، آب درمانی ، دندانپزشکی و… تشکیل شده است.

انتخاب و انجام حرکات ورزشی متانسب با سن بیماران، از اصول برنامه ریزی شده واحد توانبخشی موسسه خیریه بهشت امام رضا(ع) می باشد.

انجام تست ورزش و تشخیص نوع بیماری و انتخاب حرکات مناسب برای هر فرد بیمار توسط واحد توانبخشی در موسسه خیریه امام رضا(ع) راه اندازی شد.

خدمات بهشت ویژه معلولین

 
داندان پزشکی موسسه خیریه بهشت امام رضا (ع)
آب درمانی موسسه خیریه بهشت امام رضا (ع)
گفتار درمانی موسسه خیریه بهشت امام رضا (ع)
مشاوره موسسه خیریه بهشت امام رضا (ع)
فیزیوتراپی موسسه خیریه بهشت امام رضا (ع)
کاردرمانی موسسه خیریه بهشت امام رضا (ع)
استخر موسسه خیریه بهشت امام رضا (ع)
باشگاه بدنسازی موسسه خیریه بهشت امام رضا (ع)

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه خیریه بهشت امام رضا (ع) میباشد.