چارت سازمانی بهشت

چارت سازمانی موسسه خیریه بهشت امام رضا (ع)

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل : آقای یوسف اصلانی

نایب رئیس هیئت مدیره : آقای عبدالرضا رجبی

اعضای اصلی هیئت مدیره : خانم لیلا سورانی – آقای سید حمیدرضا قاسمی

خزانه دار : آقای سعید رحیمی پور