چشم انداز و ماموریت بهشت

چشم انداز و ماموریت بهشت امام رضا (ع)

چشم انداز

موسسه خیریه بهشت امام رضا (ع) قصد دارد با تکیه بر ارزشهای دینی، اخلاقی و با رعایت اصل کرامت نفس کودکان تحت پوشش به نهادی موثر ، مرجع، فعال ، شناخته شده و مورد اعتماد و مقبولیت خیرین ، مردم کشور و جهان تا سال 1400 تبدیل گردد. این موسسه قصد دارد تا سال 1400 به یکی از 3 مرکز برتر نگهداری از کودکان بی سرپرست و معلولین براساس رعایت اصول تربیتی ، اخلاقی و مذهبی در خاور میانه تبدیل گردد.

بیانیه ماموریت

موسسه خیریه امام رضا (ع) سازمانی مردمی ، غیر دولتی، غیر سیاسی و مستقل است که میکوشد با انگیزه کمک به ایتام و رعایت اصل عزت نفس، زندگی در خور شان و منزلت کودکان را فراهم نماید. این موسسه با تاکید فراوان بر اصول شبه خانواده تلاش مینماید زندگی فرزندان شبیه به محیط منزل و بستر مناسب جهت جامعه پذیری فرزندان این مرکز مهیا گردد. این موسسه همچنین ساعیست که با ایجاد شرایط مناسب درصورت امکان، زمینه ی نگهداری از کودکان در خانواده را ایجاد نماید. حمایت مالی و معنوی در کنار احترام به شخصیت انسانی و حفظ و صیانت از کرامت انسانی فرزندان و مددجویان از یک سو و عملکرد شفاف و پاسخگویی دقیق به نیکوکاران و خیرین گرامی از سوی دیگر، همواره سرلوحه فعالیت های موسسه خیریه بهشت امام رضا(ع) می باشد.