کمک معنوی

کمک به موسسه خیریه بهشت امام رضا (ع)

تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن

به  دمی  یا  دِرَمی  یا  قدمی یا  قلمی

ما در موسسه خیریه بهشت امام رضا (ع) خوشحال میشیم تا با علم، حرفه، شغل، ابزار و مهارتی که دارید به مجموعه بهشت و فرزندان آن کمک معنوی کنید. لطفا فرم زیر را با دقت پر کنید.